ศึกษาเทคโนโลยีของผงยา อาทิ ขนาดและการกระจายขนาด การวัดขนาดของผงยาในทางเภสัชกรรม การไหลของผงยา และคุณสมบัติอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ยาในรูปแบบของแข็ง โดยเน้น ยาเม็ด ยาแคปซูล ยาเม็ดเคลือบ รวมทั้งเทคโนโลยีต่างๆ ในการประดิษฐ์ยา