เทคโนโลยีและศิลปะในการผลิตยารูปแบบของแข็ง กึ่งแข็งและของเหลวปราศจากเชื้อ โดยเน้นด้านยาฉีด ยาตาและผลิตภัณฑ์ที่ให้ทางเส้นเลือด การทดสอบคุณภาพและมาตรฐาน รวมทั้งหลักเกณฑ์การผลิตที่ดีของโรงงานผลิตยาในระดับอุตสาหกรรม ตลอดจนการเลือกใช้ภาชนะบรรจุและการเก็บรักษาให้เหมาะสม

Technology and arts of manufacturing of sterile solid, semi-solid and solution dosage forms, focusing on injectable dosage forms, eye preparations, and parenteral dosage forms ; quality control of dosages, Good manufacturing Practices, storage and packaging also concerned.