เทคโนโลยีของผงยา อาทิ ขนาดและการกระจายขนาด การวัดขนาดของผงยาในทางเภสัชกรรม การไหลของผงยา และคุณสมบัติอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ยาในรูปแบบยาของแข็ง โดยเน้น ยาเม็ด ยาแคปซูล ยาเม็ดเคลือบ รวมทั้งเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการประดิษฐ์ยา