รูปแบบ หลักการ เทคนิคในการเตรียม การรักษาความคงตัว และการพัฒนาตำรับของเภสัชภัณฑ์สำเร็จรูปที่มีลักษณะเป็นยาเตรียมประเภทเนื้อผสม รวมถึงคุณสมบัติทางกายภาพที่นำไปประยุกต์ใช้กับเภสัชภัณฑ์รูปแบบเหล่านี้