ฝึกปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและศิลปะในการตั้งตำรับยารูปแบบของแข็งโดยเน้นยาเม็ดและแคปซูล การทดสอบคุณภาพและมาตรฐานของยารูปแบบของแข็งให้ถูกต้องตามเภสัชตำรับ และการเลือกภาชนะบรรจุ การตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิต