ปฏิบัติการศึกษาเรื่องสารละลาย และค่าการละลาย คุณสมบัติของสารละลาย สารละลายบัพเฟอร์และโทนิกซิตี้ รวมถึงการปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและศิลปะในการตั้งตำรับยาน้ำ การทดสอบคุณภาพของยาเหล่านั้นให้ถูกต้องตามเภสัชตำรับ การเลือกภาชนะบรรจุ ตลอดจนการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิต