ปฏิบัติการเกี่ยวกับรูปแบบ เทคนิคในการเตรียม การรักษาความคงตัว และการพัฒนาตำรับของเภสัชภัณฑ์สำเร็จรูปประเภทเนื้อผสม การทดสอบคุณภาพและมาตรฐานของยาเหล่านั้นให้ถูกต้องตามเภสัชตำรับ การเลือกภาชนะบรรจุและวิธีการเก็บรักษา