หลักการของการออกแบบผลิตภัณฑ์ ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนการออกแบบทางวิศวกรรม การประเมินปัญหาเพื่อการออกแบบ การสร้างและการประเมินผลแนวความคิดของผลิตภัณฑ์ การแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพ (คิวเอฟดี) การวิเคราะห์ ประเภทของความเสียหาย (เอฟเอ็มอีเอ) การออกแบบทางวิศวกรรม การพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ การสร้างและการประเมินผลผลิตภัณฑ์ การใช้ซอฟแวร์การสร้างแบบจำลอง 3 มิติเพื่อสร้างต้นแบบ

Principles of product design. Creativity in product design. Engineering design process. Problem appraisal for design. Product concept generation and evaluation. Quality Function Deployment (QFD). Failure-mode error analysis (FMEA). Engineering design. Development to products. Product generation and evaluation. The use of 3D modeling software to create prototype.