เทอร์โมไดนามิกส์ของแก๊สและสารละลาย สมดุลเคมีและสมดุลของไอออน สารละลายอิเล็กโทรไลต์ จลนเคมี ระบบของอนุภาคขนาดใหญ่ หลักของเคมีนิวเคลียร์และการประยุกต์ใช้ในทางชีวภาพ รังสีแม่เหล็กไฟฟ้ากับสสาร

Thermodynamics of gas and solution. Chemical equilibrium and ionic equilibrium. Electrolytic solution. Chemical kinetics. Macromolecules. Principles of nuclear chemistry and biological applications. Electromagnetic radiation and matters.