บทนำของระบบการผลิต เทคนิคของการพยากรณ์ การวางแผนการผลิตรวม การ จัดการวัสดุคงคลัง การกำหนดตารางการผลิต การควบคุมการผลิต การวางแผนความต๎องการใช๎ วัสดุ การวางแผนโครงการโดยใช๎ระเบียบวิธีวิถีวิกฤต (ซีพีเอ็ม) และเทคนิคการประเมินผลและ ทบทวนโครงการ (พีอีอาที) การวิเคราะห์ต๎นทุนและผลกำไรเพื่อการตัดสินใจผลิต การประยุกต์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวางแผนและการควบคุมการผลิต กรณีศึกษา

Introduction to production systems. Forecasting techniques. Aggregate production planning. Inventory management. Production scheduling. Production control. Material requirement planning. Planning projects by using critical path methods (CPM) and program evaluation and review techniques (PERT). Cost and profitability analysis for decision making. Applications of computer programs for production planning and control. Case studies.