เทอร์โมไดนามิกส์และสมดุลของสารละลายของแมโครโมเลกุล จลนศาสตร์ของปฏิกิริยาการสังเคราะห์แมโครโมเลกุล ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางเคมีและสมบัติทางกายภาพของแมโครโมเลกุล การประยุกต์แมโครโมเลกุลในชีวิตประจำวัน

THERMODYNAMICS AND EQUILIBRIUM OF MACROMOLECULE SOLUTIONS. KINETICS OF MACRO-MOLECULAR SYNTHESES. RELATIONSHIPS BETWEEN CHEMICAL STRUCTURES AND PHYSICAL PROPERTIES OF MACRO-MOLECULES. APPLICATIONS OF MACROMOLECULES IN EVERYDAY LIFE.