กฎอัตราของปฏิกิริยาเคมี จลนเคมีและกลไกเคมี ระบบคอลลอยด์ เคมีพื้นผิว การดูดซับและกระบวนการเร่งปฏิกิริยา

Rate laws of chemical reactions. Chemical kinetics and mechanisms. Colloidal system. Surface chemistry. Adsorption and catalytic processes.