ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพอลิเมอร์ คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของพอลิเมอร์ การทดสอบพอลิเมอร์ พอลิเมอร์ที่ย่อยสลายทางชีวภาพ (ชีวพลาสติก) พอลิเมอร์คอมพอสิต การประยุกต์พอลิเมอร์ในด้านต่างๆ กระบวนการผลิตพอลิเมอร์ในอุตสาหกรรม วัฎจักรของพอลิเมอร์

General introduction of polymers. Chemical and physical properties of polymers. Polymer testing. Biodegradable polymers (bioplastics). Polymer composites. Uses of polymers in various applications. Polymer processing in industry. Polymer life cycle.