แก๊สและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส อุณหพลศาสตร์ สมดุลเคมี สมดุลวัฏภาค อิเล็กโทรไลต์และเคมีไฟฟ้า สารละลายของสารที่ไม่เป็นอิเล็กโทรไลต์

Gas and kinetic theory of gas. Thermodynamics. Chemical equilibrium. Phase equilibrium. Electrolytes and electrochemistry. Solution of non-electrolytes.