โครงสร้าง หน้าที่และแหล่งที่มาของโปรตีน การแยกให้บริสุทธิ์และการศึกษาสมบัติของโปรตีน โปรตีนที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ โปรตีนและเอนไซม์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม

STRUCTURES, FUNCTIONS AND SOURCES OF PROTEINS. PROTEIN PURIFICATION AND CHARACTERIZATION. PROTEINS USED FOR ANALYTICAL PURPOSES. INDUSTRIAL PROTEINS AND ENZYMES.