สร้างเสริมความรู้ในการพัฒนาสูตรตำรับยาและความเข้าใจเรื่องข้อกำหนดด้านคุณภาพขององค์กรสากล

(Reinforcement of knowledge in development of pharmaceutical formulations and understanding of international quality regulations)