การวางแผน การจัดการเกี่ยวกับบุคลากร ระบบการจัดซื้อและคลังพัสดุ การจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน การเพิ่มผลิตภาพ การควบคุมค่าใช้จ่าย และการจัดการที่เกี่ยวข้องในโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์