หลักการพื้นฐานทางจุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา ชีวเคมี และสรีรวิทยาของจุลชีพก่อโรค หลักการทำให้ปราศจากเชื้อ พยาธิในคนและสัตว์ โรคจากสัตว์ติดคน การพิสูจน์เอกลักษณ์เชื้อความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพ การประยุกต์ใช้จุลชีพในทางวิทยาการทางเภสัชศาสตร์