การบูรณาการการเรียนรู้  ผ่านการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์  เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำและการเป็นผู้ตามที่ดี  ทักษะการติดต่อสื่อสาร  ทักษะการเรียนรู้และการทำงานอย่างสร้างสรรค์  พัฒนาความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมของนักศึกษา  รวมทั้งเพื่อปลูกฝังเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากรให้กับนักศึกษา  โดยการทำงานเป็นกลุ่มเพื่อจัดทำโครงการสร้างสรรค์  เพื่อให้เกิดการรับรู้หรือการเปลี่ยนแปลงในประเด็นที่สนใจ  ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา