ระบบบริหาร และการจัดการองค์กรบริการเภสัชกรรมในสถานพยาบาลที่ให้บริการสาธารณสุขในระดับต่างๆ รวมถึง โรงพยาบาล สถานบริการปฐมภูมิ สถานบริการสุขภาพอื่นๆ

Administrative systems and organization management in hospital pharmacy settings providing services at different levels of care, icluding, hospitals, primary care units, other health care settings.