ปรัชญาและหลักของการจัดนันทนาการกลางแจ้ง ความสำคัญของนันทนาการกลางแจ้งที่มีต่อคนในสังคมยุคปัจจุบัน กิจกรรมนันทนาการกลางแจ้งประเภทต่าง ๆ สวัสดิภาพและการป้องกันอุบัติเหตุ การประเมินผลการจัดกิจกรรมนันทนาการกลางแจ้ง


PHILOSOPHY AND PRINCIPLES OF OUTDOOR RECREATION MANAGEMENT; IMPORTANCE OF OUTDOOR RECREATION FOR PEOPLE IN MODERN SOCIETY; DIFFERENT TYPES OF OUTDOOR RECREATION; WELFARE PROMOTIONAND ACCIDENT PREVENTION; EVALUATION OF OUTDOOR RECREATIONAL ACTIVITIES