ปรัชญา หลักการและวิธีการฝึก การใช้หลักการทางสรีรวิทยา การเคลื่อนไหว จิตวิทยาการกีฬา เพื่อใช้ในการฝึกเทคนิค และกลวิธีในการฝึก จรรยาบรรณของการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา การออกแบบและการวิเคราะห์โปรแกรมการฝึก