ความรู้พื้นฐานสำหรับการปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมคลินิก รวมถึงระบบเอกสารและพารามิเตอร์ต่างๆ ที่จำเป็นในกระบวนการให้การบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยโดยบ่งชี้ แก้ไข และป้องกันปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยา เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น