หลักการและทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล ที่นำมาประยุกต์ทางเภสัชกรรมปฏิบัติและการบริบาลผู้ป่วย ครอบคลุมการให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วย ทักษะการสื่อสารและสัมพันธภาพระหว่างบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่น ๆ

Principles and skills in interpersonal communication applied to pharmacy practice and pharmaceutical care including counseling to patient, communication skills, and professional relationship with other health care providers