ทฤษฎี รูปแบบและเทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือการวัดประเมินผลการเรียนรู้ปฏิบัติการวัดประเมินผล และนำผลไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ การประเมินผลตามสภาพที่แท้จริง การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวัดและประเมินผลการศึกษา