แหล่งกำเนิด วิธีการเตรียม การใช้ ข้อควรระวังของชีววัตถุ โดยเน้น วัคซีน ซีรั่ม ทอกซอยด์ สารทดสอบภูมิแพ้ ยาแก้พิษงู พิษสุนัขบ้า และชีววัตถุอื่นๆ ตลอดจนเทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับชีววัตถุ กฏ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้ การควบคุมชีววัตถุ