ศึกษาความหมายและขอบข่ายของสุขศึกษา แหล่งวิทยาการด้านสุขศึกษา การจัดสุขศึกษาในระดับประถมศึกษา ครูประถมศึกษากับความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลและการสาธารณสุข ตลอดจนปัญหาสุขภาพของบุคคลและชุมชนในด้านต่าง ๆ