กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐาน โภชนาการสำหรับสุนัขและแมว สุขภาพ โรค การติดเชื้อวัคซีนและการทำวัคซีน การดูแลประจำวัน การตบแต่ง การสุขาภิบาล และเกณฑ์สำหรับสุขภาพที่ดี