คุณลักษณะเฉพาะของกระบวนการผลิต วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ บทบาทของการวางแผนและ การควบคุมการผลิต เทคนิคของการพยากรณ์ ความต้องการการผลิต การวางแผนการผลิตรวม การจัดการวัสดุคงคลัง การจัดตารางงานและการควบคุมงาน การวางแผนความต้องการใช้วัสดุ การบริหารโครงการโดยใช้ระเบียบวิธีวิถีวิกฤต เทคนิคการประเมินผลและทบทวนโครงการ การวิเคราะห์ต้นทุนและผลกำไรเพื่อการตัดสินใจผลิต การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในการวางแผนและการควบคุมการผลิต กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม

Characteristics of production processes. Product life cycle. The role of production planning and control. Forecasting techniques. Production demand. Aggregate production planning. Inventory management. Production scheduling and production control. Material requirement planning. Project management using critical path methods. Program evaluation and review techniques. Cost and profitability analysis for decision making. Application of computer for production planning and control. Industrial case study.