ศึกษาหลักการเบื้องต้นในการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลาในการทำงาน การสัดและการประเมินวิธีการทำงาน การใช้หลักเศรษฐศาสตร์การเคลื่อนไหวในการออกแบบและปรับปรุงการทำงาน เครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการศึกษาการทำงานและเวลา เช่น แผนภูมิการไหลของกระบวนการ แผนภูมิไซโม แผนภูมิคน-เครื่องจักร การใช้อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องในด้านการศึกษาการทำงาน การสุ่มตัวอย่างการทำงาน การหาเวลามาตรฐาน เทคนิคการกำหนดอัตราประสิทธิภาพและเวลาเผื่อ การวิเคราะห์การทำงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของวิธีการทำงาน การจ่ายเงินค่าจ้างและการจัดทำแผนค่า

A strudy of principles of motion and time study; measurement and evaluation of work methods; use of principles of motion economy; tools for work and time study such as flow process chart, simultaneous motion chart (SIMO chart), man-machine chart; use of equipment related to work study; work sampling; standardization of time; performance rating and allowance time determination techniques; job analysis for work method efficiency improvment; wage payment and wage incentive planning.