การสร้างตัวเลขสุ่ม ขั้นตอนการจำลองสถานการณ์ที่สนใจ การทดสอบตัวเลขสุ่ม การวิเคราะห์ ข้อมูล การจำลองสถานการณ์โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การประยุกต์การจำลองสถานการณ์ในปัญหาทาง อุตสาหกรรมและระบบแถวคอย

Random generation of number. Step of interesting simulation. Random number testing. Data analysis. Simulation by computer programming. Application of simulation to industrial problem and queuing system.