ระบบกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ ระบบประสาทสัมผัสของมนุษย์ การรับรู้ของมนุษย์ ความสัมพันธ์ของระบบสัมผัสกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย การออกแบบเครื่องจักรอุปกรณ์และเครื่องมือ ที่มนุษย์ใช้งานให้สัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของร่างกายมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับอายุ เพศ ลักษณะการเคลื่อนไหวและความล้า

Human physiological system. Human nervous system. Human receptions. Relationship between body motion and nervous system. Design of machines equipment and tools used by human, relating to human body motion in respect of ages, sex, motion characteristics and fatigue.