บทนำของการออกแบบและวางผังโรงงาน การวางแผนและออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกใน โรงงาน แบบพื้นฐานด้านการวางผังและองค์ประกอบเสริมต่างๆ ในการวางผัง ลักษณะทั่วไปของปัญหาด้าน การวางผังโรงงาน การเลือกทำเลที่ตั้งของโรงงาน การวิเคราะห์งาน การวิเคราะห์และออกแบบอุปกรณ์ การขนถ่ายวัสดุ วิธีการจัดเก็บวัสดุและคลังเก็บวัสดุ เศรษฐศาสตร์ของการออกแบบ การวิเคราะห์ความสมดุลของ สายงานการผลิต การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ การวางผังโรงงานโดยใช้คอมพิวเตอร์

Introduction to plant design and layout. Facility planning and design. Basic types of layout service and auxiliary functions. Nature of plant layout problems. Selection of plant location. Work analysis. Analysis and design of material handling. Inventory and storage techniques. Economics of design. Analysis of line balancing. Product analysis. Computer-aided plant design.