พฤกษศาสตร์ การปลูกและประโยชน์ของพืชอาหารสัตว์ การจัดการทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ระบบการปล่อยสัตว์แทะเล็มในแปลงพืชอาหารสัตว์การเก็บรักษา แปรรูป และการปรับปรุงคุณภาพการใช้ประโยชน์ของหญ้าและพืชอาหารสัตว์

Botany, plantation and benefit of forage crops. Pasture management. Grazing system. Storage, Processing and quality improvement utilization of grass and forage crops.