หลักการ เครื่องมือ และการประยุกต์เทคนิคทางอัลตราไวโอเลตและวิชิเบิลสเปกโทรเมตรีฟลูออโรเมตรี อะตอมมิกสเปกโทรเมตรี การวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับเครื่องวัดพีเอชและเซนเซอร์แบบต่าง ๆ แก๊สและไฮเพรสเซอร์ลิควิดโครมาโทกราฟิก

Principles. Instrumentation and applications of the following techniques: ultraviolet and visible spectrometry, fluorometry, atomic spectrometry, potentiometry involving pH electrodes and other sensors. gas and high pressure liquid chromatography.