ปฏิบัติการเพื่อให้เข้าใจเทคนิคพื้นฐานทางสรีรวิทยาและเนื้อหาที่สอดคล้องกับ รายวิชา 561 105 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามนุษย์