โครงสร้างและหน้าที่ของชีวโมเลกุล เอนไซม์และชีวพลังงานศาสตร์ เมแทบอลิซึมและการควบคุม การเก็บรักษาและการแสดงออกของข้อมูลทางพันธุกรรม พันธุวิศวกรรม

STRUCTURES AND FUNCTIONS OF BIOMOLECULES. ENZYMES AND BIOENERGETICS. METABOLISM AND REGULATION. STORAGE AND EXPRESSION OF GENETIC INFORMATION. GENETIC ENGINEERING.