เทคโนโลยีและศิลปะขั้นสูงในการผลิตยาขั้นอุตสาหกรรมของการเคลือบยาเม็ด โดยเน้นการเคลือบน้ำตาล การเคลือบฟิล์ม รวมทั้งหลักการและเทคนิควิธีการเตรียม การทดสอบคุณภาพและมาตรฐาน ปัญหาที่พบในการเตรียม ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหา