หลักการทางชีวเคมีในโภชนาการของมนุษย์ หน้าที่และกลไกการทำงานของวิตามิน และแร่ธาตุ การวัดภาวะโภชนาการและภาวะทุพโภชนาการ

BIOCHEMICAL PRINCIPLES OF HUMAN NUTRITION. FUNCTIONS AND MECHANISMS OF VITAMINS AND MINERALS. ASSESSMENT OF NUTRITIONAL STATUS AND MALNUTRITION.