ปัญหาของเสียทางการเกษตร ข้อบังคับและกฎหมายในการรักษาสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีในการจัดการของเสียโดยใช้กระบวนการทางกายภาพ ทางชีวภาพและทางเคมี การใช้ประโยชน์จากของเสียในการเกษตรและพลังงานทดแทน
มีศึกษานอกสถานที่
Problems of agricultural waste. Regulations and laws on environmental protection. Waste management technology using physical, biological and chemical processes. Waste utilization in agriculture and alternative energy.
Field trips are required.