การบริการสารสนเทศทางยาอย่างเป็นระบบเพื่อสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยบนหลักฐานทางเชิงประจักษ์ โดยครอบคลุมกระบวนการสืบค้นและเลือกใช้แหล่งข้อมูลที่เหมาะสม 

การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าเอกสารทางการแพทย์ประเภทต่าง ๆ การตอบคำถามทางยา และการสื่อสารและเผยแพร่สารสนเทศทางยา