ความสำคัญและองค์ประกอบของระบบสุขภาพ ระบบบริการสุขภาพต่างๆ รวมถึงความรับผิดชอบและบทบาทของการบริการ ธรรมชาติและลักษณะของงานบริการสุขภาพ การพัฒนาระบบสุขภาพ ระบบประกันสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพ