การศึกษาวิธีการทำงานและการวิเคราะห์กระบวนการ ประวัติความเป็นมาของระบบการ ผลิตแบบลีน หลักการของลีน เครื่องมือตำง ๆ ของลีนและการประยุกต์ การใช๎ลีนแก๎ปัญหาเฉพาะ ในโลจิสติกส์

Method study and process analysis. History of lean manufacturing systems. Principles of lean. Lean tools and their applications. Using lean to solve specific problems in logistics.

ลักษณะเฉพาะของโครงการ วงจรชีวิตของโครงการ กลยุทธ์ขององค์กรและการเลือก โครงการ ขอบเขตของโครงการ ผังโครงสร๎างงาน (ดับเบิ้ลยูบีเอส) การประมาณระยะเวลาและ คำใช๎จำยของโครงการ การสร๎างโครงขำยและแผนงานของโครงการ การลดระยะเวลาของโครงการ การจัดตารางการใช๎ทรัพยากรและคำใช๎จำย การจัดการความเสี่ยงของโครงการ การติดตามความ คืบหน๎าของโครงการและการประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ การจัดการความเปลี่ยนแปลง โครงสร๎างและวัฒนธรรมองค์กร ภาวะผู๎นำและการจัดการโครงการ การจัดการทีมงานของโครงการ การจัดการในยุคโลกาภิวัตน์ การทำงานในความหลากหลาย

Project characteristics. Project life cycle. Organization strategy and project selection. Project scope. Work breakdown structure (WBS). Project time and cost estimation. Developing project network and project plan. Reducing project duration. Scheduling resources and costs. Project risk management. Monitoring project progress and project performance evaluation. Change management. Organizational structure and culture. Leadership and project management. Managing project teams. Managing in globalization. Working in diversity.

ลักษณะเฉพาะของโครงการ วงจรชีวิตของโครงการ กลยุทธ์ขององค์กรและการเลือก โครงการ ขอบเขตของโครงการ ผังโครงสร๎างงาน (ดับเบิ้ลยูบีเอส) การประมาณระยะเวลาและ คำใช๎จำยของโครงการ การสร๎างโครงขำยและแผนงานของโครงการ การลดระยะเวลาของโครงการ การจัดตารางการใช๎ทรัพยากรและคำใช๎จำย การจัดการความเสี่ยงของโครงการ การติดตามความ คืบหน๎าของโครงการและการประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ การจัดการความเปลี่ยนแปลง โครงสร๎างและวัฒนธรรมองค์กร ภาวะผู๎นำและการจัดการโครงการ การจัดการทีมงานของโครงการ การจัดการในยุคโลกาภิวัตน์ การทำงานในความหลากหลาย

Project characteristics. Project life cycle. Organization strategy and project selection. Project scope. Work breakdown structure (WBS). Project time and cost estimation. Developing project network and project plan. Reducing project duration. Scheduling resources and costs. Project risk management. Monitoring project progress and project performance evaluation. Change management. Organizational structure and culture. Leadership and project management. Managing project teams. Managing in globalization. Working in diversity.