ศึกษาปรัชญาแนวคิดและวิธีวิทยาทางโบราณคดี เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและตีความเรื่องราวของมนุษย์ในอดีต