การฟัง พูด อ่าน เขียน ในเชิงวิชาการ การนำเสนอข้อมูล อธิบาย โต้แย้ง การใช้ภาษาในการสื่อสารระหว่างบุคคล ที่เหมาะสมกับบริบททางวัฒนธรรม

ศึกษาวิวัฒนาการของวรรณคดีฝรั่งเศสควบคู่ไปกับพื้นฐานทางวัฒนธรรมและสังคม ตั้งแตยุคคลาสสิคไปจนถึงยุคโรแมนติก ทั้งนี้ให้ศึกษาวิเคราะห์บทวรรณกรรมดีเด่นที่ตัดตอนมา

หลักการแปล การแปลภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทย จากเอกสารทั่วไปด้านสังคมศาสตร์และ มนุษยศาสตร์ที่คัดจากหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ การใช้คำ สำนวนและภาษาที่สื่อความหมายซึ่งเหมาะกับสถานการณ์

การฝึกทักษะผู้เริ่มเรียนภาษาฝรั่งเศสในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์

การฝึกทักษะในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพื่อให้สามารถใช้ภาษาฝรั่งเศสในการสื่อสารขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง