ฝึกทักษะผู้เริ่มเรียนภาษาฝรั่งเศสในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนที่ใช้กันโดยทั่วไปในชีวิตประจำวัน โดยใช้โสตทัศนศึกษา

การฝึกการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อให้ผู้สามารถใช้ภาษาฝรั่งเศสสื่อสารในชีวิตประจำวัน

ลักษณะสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา วิถีชีวิต ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตลอดจนสถาบันต่างๆ ของฝรั่งเศสในยุคปัจจุบัน รวมถึงบทบาทของประเทศฝรั่งเศสในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของประชาคมยุโรป

การอ่านและการตีความงานวรรณศิลป์ที่มีรูปแบบและลีลาการประพันธ์แตกต่างกัน การศึกษาวิธีการประพันธ์และการหาความหมายซ่อนเร้น เพื่อให้สามารถอ่านงานวรรณกรรมและอภิปรายแสดงความคิดเห็นต่องานนั้นๆ อย่างลึกซึ้ง