ศึกษาแหล่งสารสนเทศอ้างอิงประเภทต่างๆ และวิธีการค้นหา  หลักการเลือก  คู่มือการเลือก  การประเมินคุณค่าแหล่งสารสนเทศอ้างอิงทั้งสื่อตีพิมพ์  สื่อไม่ตีพิมพ์  และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  หลักและวิธีปฏิบัติในการให้บริการสารสนเทศอ้างอิง

ศึกษาเทคโนโลยีเวิลด์ไวด์เว็บ ประกอบด้วยโปรโตคอล และภาษามาตรฐานโครงสร้างและองค์ประกอบของเว็บไซต์ ฝึกปฎิบัติการออกแบบและสร้างเว็บไซต์ด้วยการใช้เครื่องมือช่วย โดยเน้นการประยุกต์ใช้ในการบริการสารสนเทศ

ศึกษาวิจัยในการผลิตสิ่งพิมพ์ การพิมพ์ระบบต่างๆ การบรรณาธิกรณ์  กระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์ เทคนิคต่างๆ เกี่ยวกับการพิมพ์ เทคโนโลยีทางการพิมพ์ การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการออกแบบและผลิตสิ่งพิมพ์ ธุรกิจการพิมพ์ และการเผยแพร่สิ่งพิมพ์ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตสิ่งพิมพ์ มีการศึกษานอกสถานที่

ศึกษาความหมายและความสำคัญของสารสนเทศ  ประเภทของสื่อสารสนเทศ   เครื่องมือช่วยค้นสารสนเทศ  การจัดระบบสารสนเทศเพื่อสร้างงานและการอ้างอิงทางวิชาการ  ศึกษากระบวนการผลิตสารสนเทศ  เสรีภาพในการรับรู้ข่าวสาร  อิทธิพลของสารสนเทศต่อมนุษย์  รวมทั้งศึกษาลักษณะโครงสร้างและความสัมพันธ์ทั้งทางการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม และวัฒนธรรมของสังคมไร้พรมแดนในโลกสารสนเทศ