กลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุเกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของของไหล ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส เทอร์โมไดนามิกส์ การสั่นและคลื่น เสียง

Mechanics of particles and rigid bodies. Properties of matter. Fluid mechanics. Kinetic theory of gases. Thermodynamics. Vibrations and waves. Sound.

แม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแส อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์ยุคใหม่ ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษและควอนตัมฟิสิกส์

Electromagnetism. Electricity. Introduction to electronics. Optics. Modern Physics. Special theory of relativity and quantum physics.

โลกและบรรยากาศ ความชื้นในบรรยากาศ การควบแน่น เสถียรภาพของบรรยากาศและการเกิดเมฆ ความดันบรรยากาศและลม ปรากฏการณ์ทางอุตุนิยมวิทยา

The Earth and its atmosphere. Atmospheric moisture. Condensation. Atmospheric stability and cloud development. Air pressure and wind. Meteorological phenomena.

รังสีอาทิตย์ ทฤษฎีเบื้องต้นของสารกึ่งตัวนำ เซลล์แสงอาทิตย์และปรากฏการณ์ โฟโตโวลตาอิก สมบัติเฉพาะของเซลล์แสงอาทิตย์ วัสดุและเทคโนโลยีการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ การประยุกต์เซลล์แสงอาทิตย์ การคำนวณขนาดและข้อพิจารณาทางด้านเศรษฐกิจ

Solar radiation. Basic semiconductor theory. Solar cell and photovoltaic effect. Solar cell characteristics. Materials and production technology of solar cell. Applications of solar cell. Dimensioning and economic considerations.