บทบาทของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหาร กระบวนการพัฒนา ผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภค การพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ใหม่และกลยุทธ์ทางธุรกิจ การค้นหาและคัดกรองแนวความคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ข้อกำหนดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 

การวางแผนการผลิต การเลือกและการควบคุมปฏิบัติการเฉพาะหน่วยในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ระบบการขนส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ การประเมินทางด้านเศรษฐศาสตร์ของกระบวนการผลิต

การทดลองในเนื้อหาที่สัมพันธ์กับวิชา 612 474 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขนมอบ มีการศึกษานอกสถานที่