สารประกอบอินทรีย์ อนินทรีย์ และโลหะอินทรีย์ที่สำคัญในอุตสาหกรรมเคมี แนะนำกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเคมี โดยเน้นวัตถุดิบ ส่วนสนับสนุนกระบวนการ อุปกรณ์และปฏิกิริยาเคมี การใช้แผนภาพการไหลของกระบวนการ ตัวอย่างของอุตสาหกรรมเคมี

Important organic, inorganic, and organometallic compounds in chemical industry. Introduction to manufacturing processes in chemical industry with the emphasis on raw materials, process utilities, equipments, and chemical reactions. Uses of process flow diagram. Examples of chemical industry.

สารประกอบอินทรีย์ อนินทรีย์ และโลหะอินทรีย์ที่สำคัญในอุตสาหกรรมเคมี แนะนำกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเคมี โดยเน้นวัตถุดิบ ส่วนสนับสนุนกระบวนการ อุปกรณ์และปฏิกิริยาเคมี การใช้แผนภาพการไหลของกระบวนการ ตัวอย่างของอุตสาหกรรมเคมีในภูมิภาค

Introduction to manufacturing processes in chemical industries with the emphasis on raw materials, process utilities, equipments, and chemical reactions. Uses of process flow diagram. Regional examples of chemical industries.

สมบัติทางกายภาพของของไหล สถิตยศาสตร์ของของไหลและการประยุกต์ ชนิดของการไหล แรงต้านการไหล แฟกเตอร์ความเสียดทาน สมการอนุรักษ์โมเมนตัม การขนส่งของไหลผ่านท่อ วาล์ว และข้อต่อ การขนส่งอนุภาค ปั๊ม เครื่องอัดแก๊ส กังหัน เครื่องมือสำหรับวัดการไหล อุณหภูมิ ความดัน และระดับ การวัดสมบัติทางอุณหพลศาสตร์และสมบัติการนำพา

Physical properties of fluids. Fluid statics and application. Types of flow. Fluid drag force. Friction factor. Equations of momentum conservation. Transportation of fluid through pipes, valves and fittings. Transportation of powder. Pumps. Compressors. Turbines. Instruments for measurement of flow, temperature, pressure and level. Measurement of thermodynamic and transport properties.

หลักการและกลไกพื้นฐานสำหรับการถ่ายเทมวล การแพร่เชิงโมเลกุลในแก๊ส ของเหลว และของแข็ง การถ่ายเทมวลระหว่างวัฏภาค แบบจำลองทางกายภาพสำหรับการปฏิบัติการการถ่ายเทมวล การประยุกต์ใช้แบบจำลองเหล่านี้ในการออกแบบกระบวนการแยกที่เกี่ยวข้องกับการดูดซึม การสกัด และการกลั่นแบบหลายสาร การกลั่นแบบกะ การแยกด้วยเยื่อแผ่น การการดูดซับ การชะละลาย การตกผลึก

Basic principles and mechanisms for heat and mass transfer. Molecular diffusion in gases, liquids and solids. Interphase mass transfer. Physical models for mass transfer. Applications of these models in the design of separation processes including multi-component absorption, extraction and distillation. Batch distillation. Membrane separation. Adsorption. Leaching. Crystallization.

หลักการเรียนแบบใช้โจทย์ปัญหา โครงการการออกแบบกระบวนการของโรงงานทางเคมีที่ซับซ้อน การพิจารณาเงื่อนไขที่ใช้ในการออกแบบทั่วไป การพิจารณาถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย การสังเคราะห์กระบวนการและหลักการคำนวณออกแบบ การจำลองกระบวนการ การออกแบบการใช้พลังงานในโรงงาน การออกแบบอุปกรณ์อย่างละเอียด การเลือกใช้วัสดุและวิธีการสร้างหน่วยการผลิต ข้อพิจารณาทางเศรษฐศาสตร์ในการออกแบบ การประเมินราคา ความเหมาะสมในการออกแบบขั้นต้น รายงานการออกแบบ การบริหารจัดการโครงการ
Principles of problem-based learning. Process-design project of complex chemical plants. Considerations on conditions used in general design. Environmental and safety considerations. Process synthesis and conceptual design. Process simulation. Design for energy used in plant. Detailed equipment design. Material and fabrication selection in production units. Economic considerations in designing. Cost estimation. Optimization in preliminary design. Design reports. Project management.

หลักการของการผุกร่อน กระบวนการเกิดขั้วบวกและขั้วลบ จุดเริ่มต้น และลักษณะการไหลของกระแสในการผุกร่อน ตารางมาตรฐานลำดับขั้นทางเคมีไฟฟ้าของโลหะ ความเฉื่อยของโลหะต่อการผุกร่อนและฟิล์มป้องกัน ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่ออัตราการผุกร่อน รูปแบบของการผุกร่อน วิธีการลดหรือการป้องกันการ ผุกร่อน วัสดุป้องกันการผุกร่อนในอุตสาหกรรมเคมี การป้องกันแบบแคโธดิก บทบาทของสารยับยั้งปฏิกิริยา สารเคลือบและอโลหะที่ใช้ป้องกันการผุกร่อน

Principles of corrosion. Anode and cathode processes. Origin and characteristic of corrosion currents. Standard electrochemical series. Passivity and protective films. Effects of environment on corrosion rate. Forms of corrosion. Measures to minimize or prevent the corrosion. Protective materials in chemical plants. Cathodic protection. Roles of inhibitors, coating and non-metallic in combating corrosion.

เงื่อนไข: รายวิชานี้วัดผลโดยกำหนดค่า S หรือ U (สำหรับนักศึกษาแบบ 1.2 และแบบ 2.2) การอ่านบทความอย่างเข้าใจและการประมวลข้อมูลจากสิ่งพิมพ์ที่น่าสนใจและทันสมัยในหัวข้อต่างๆ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

Comprehensive reading and compilation of interesting current information. on Chemical Engineering.